مدرسه مروی

شهر تهران از روزگاران گذشته در کنار سایر ویژگی های خود ، به شهر علم آموزی نیز شهره بوده است . شاهد این ادعا وجود مدارس بی شمار در روزگاران گذشته در این شهر بزرگ است . یکی از این مراکز علم آموزی مدرسه مروی (فخریه) است .

این بنا در خیابان ناصر خسرو در کوچه و بازارچه مروی قرار دارد ، و در حدود سال های ۱۲۳۰-۱۲۴۰ هجری قمری در دوره فتحعلی شاه قاجار توسط والی مرو ، حاج محمد حسین خان ملقب به فخر الدوله ساخته شده است .

مدرسه مروی یکی از قدیمی ترین مراکز علمی تهران و از خوش ساخت ترین آنها به شمار می رود .