حوزه علمیه مروی

مدرسه مروی

شهر تهران از روزگاران گذشته در کنار سایر ویژگی های خود ، به شهر علم آموزی نیز شهره بوده است . شاهد این دعا وجود مدارس بی شمار در روزگاران گذشته این شهر بزرگ است . یکی از این مراکز علم آموزی مدرسه مروی (فخریه) است .

این بنا در خیابان ناصر خسرو و بازارچه مروی قرار دارد ، و در حدود سال های ۱۲۳۰-۱۲۴۰ هجری قمری در دوره فتحعلی شاه قاجار توسط والی مرو ، حاج محمد حسین خان ملقب به فخر الدوله ساخته شده است .

مدرسه مروی یکی از قدیمی ترین مراکز علمی تهران و از خوش ساخت ترین آنها به شمار میرود .