حوزه علمیه مروی

مدرسه قنبر علی خان

بنای مسجد و مدرسه حاج قنبر علی خان در یکی از کوچه های فرعی خیابان شهید مصطفی خمینی قرار دارد . بعد از طی مقداری ر داخل کوچه باریک منار مسجد را می توان دید که راهنمای خوبی برای پیدا کردن مسجد در دخل باقت مسکونی و قدیمی می باشد .بنای مسجد و مدرسه حاج قنبر علی خان مربوط به دوران قاجاریه می باشد که تاریخ ساخت بنارا در سه در ورودی آن سال ۱۲۸۸ نوشته اند .