حجه الاسلام ولمسلمین پاکنهاد معاونت تهذیب مدرسه مروی

حجه الاسلام ولمسلمین پاکنهاد رئیس دفتر تولیت معظم و معاونت تهذیب مدرسه مروی در ابتدای جلسه به ایراد سخنرانی پرداختند