کتاب پرتگاه

روابط پنهانی بین دختران و پسران معضلی است که امروزه در جامعه دیده می شود. به یقین بر این روابط خیابانی، آثار و عواقب زیادی مترتّب است، برای به حداقل رساندن عواقب فردی و اجتماعی آن، باید عوامل آن را شناسایی کنیم و با شناخت آن ها، در پی جلوگیری از به وجود آمدن این روابط برآییم. نیز برای از بین بردن این رابطه ها، شناخت عوامل،  نقش مؤثری دارد که اینک به چندی از آن ها اشاره می کنیم…