نیاز به استاد

بخش مواعظ سایت آیت الله تحریری به نقل از ایشان منتشر کرد:

استاد کامل، مرحوم آیت الحق، شیخ علی سعادت‌پرور رحمه الله فرموده است:

«بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که بدون استاد نمی‌توان بر هیچ یک از علوم مادی (لوازم ادامه‌ی حیات) و غیرمادی (علوم مختلفه) آگاهی یافت. 

سیر و سلوک و رسیدن به مقامات عالیه‌ی انسانیت، فراتر از هر علمی و مشکل‏تر از هر هنری است که ممکن نیست بدون استاد و راهنما به پایان رسانید؛ لذا بر طالبین این راه است که قبل از هر چیز، استاد و مرشدی پاکیزه‌سیرت و آگاه بر مبانی اسلام را که خود نیز استاد دیده باشد برگزینند تا بتوانند با عمل به دستورات وی، راه پرخطر و عظیم الهی را طی نمایند.»