معاونت‌ها

حجت الاسلام تیموری معاونت تهذیب مدرسه مروی

حجت الاسلام پیرزاده ، معاونت آموزش مدرسه مروی

حجت الاسلام اسکندری ، معاونت پژوهش مدرسه مروی