مراسم شروع سال تحصیلی جدید با حضور تولیت معظم و اساتید حوزه