مدارا و ملایمت با دیگران

انسان هر مقدار بخواهد واقع‌بینانه حرکت کند و با به کار بستن عقلش، ظرفیت درک افراد و اختلاف روحیات ایشان را در نظر بگیرد، براى رسیدن به نتیجه‌اى از فعالیتهایش، باید با برخوردهاى نامطلوب دیگران، ملایمت و مدارا کردن را سرلوحه‌ى زندگیش قرار دهد.