صرف مقدماتی


لحاظ عنصر مهم پیش­ مطالعه قبل از ورود به درس
استفاده از تکنولوژی طرح سؤال، جهت و آماده­ سازی ذهن متعلم
انجام تمرینات «هدفمند و کافی و متنوع » جهت ملکه شدن مطالب
ارائه تمرین­ ها در بین درس برای بدست آوردن آمادگی کامل جهت ورود به بخش دیگر
در نظرگرفتن زمان(ده دقیقه مثلاً در انجام بعضی تمارین) بسیارسودمند است، چرا که از اکتفاکردن به یادگیری حداقلی جلوگیری می­ کند و انجام تمرین را تا تثبیث کاملو ایجاد ماندگاری بیشتر تداوم می­ بخشد.
لحاظ مباحثه در اولین تمرین که غفلت از آن آسیب جبران ناپذیری ایجاد می­ کند
لحاظ زمان مورد نیاز برای مباحثه چرا که از اکتفاکردن به یادگیری حداقلی جلوگیری می­ کند و انجام تمرین را تا تثبیث کامل و ایجاد ماندگاری بیشتر تداوم می­ بخشد.