آشنایی با اصطلاحات نجومی با حضور دکتر رمضانی ، استاد نجوم دانشگاه

در آمدی بر آشنایی با علوم نجوم و هیأت
در برنامه ی رصد ماه وستارگان
آشنایی با اصطلاحات نجومی با حضور دکتر رمضانی ، استاد نجوم دانشگاه
سه شنبه ۲۱/۱۲/۹۷

کارگاه آشنایی با مقدمات علم نجوم ساعت ۱۷ مدرس شمالی

رصد ماه و ستارگان با تلسکوپ(استهلال – جهت یابی و…) ساعت ۱۹

بام شرقی مدرسه ی سپه سالار

امکان حضور فرزندان و بستگان ذکور در این برنامه وجود دارد.
برنامه ی دوم اردوی رصدی در طالقان خواهد بود که اولویت
با شرکت کنندگان در این دوره می باشد.

معاونت پژوهش حوزه علمیه مروی