سخن نگاشت | بیانات مقام معظم رهبری

حوزه علمیه باید برای ابهام های دینی راه حل بدهد