سخن نگاشت | اخلاص

کار با اخلاص ، کم آن هم زیاد است .استاد تحریری – تولیت محترم مروی