سخنرانی شروع سال تحصیلی جدید توسط استاد اخلاق آیت الله تحریری تولیت مدرسه مروی