درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه،فصل یازدهم:اتصاف واجب به برخی اعدام خاص
خلاصه:
✅ پاسخ دوم مرحوم آخوند به اشکال وجوب بودن زمان