درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

مبحث درس : ج۱ ، منهج سوم ، فصل دوم | ادله اثبات وجود ذهنی

خلاصه درس : بیان دلیل سوم در اثبات وجود ذهنی – اشکال بر دلیل سوم و پاسخ آن