درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه،فصل هشتم: امتناع اعاده معدوم
خلاصه:
✅علت توهم عروض عدم بر شیء
✅اشکال دوم بر امتناع اعاده معدوم و پاسخ آن