درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه،فصل هشتم: امتناع اعاده معدوم
خلاصه:
✅بیان دو دلیل بر امتناع اعاده معدوم
✅اشکال اول به امتناع اعاده معدوم و پاسخ آن