درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

اسفار:
✅ ج۱،مرحله ثانیه،فصل ششم:نحوه علیت عدم علت برای عدم معلول و برعکس

✅ فصل هفتم:نحوه عروض عدم بر خودش