درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه،فصل چهارم:وجود،ضد و مثل ندارد
و فصل پنجم:وحدت مفهوم عدم
خلاصه:
✅بیان خواجه طوسی درباره قدرت عقل در تصور امور معدوم و ممتنع
✅استدلال وحدت مفهوم عدم