درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه،فصل چهارم:وجود،ضد و مثل ندارد
خلاصه:
✅ بیان لحاظ موجودیت اعدام
✅قدرت عقل در تصور امور معدوم و ممتنع