درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۳

اسفار:
ج۱،مرحله ثانیه، فصل سوم، مساوقت وجود با خیر محض
و فصل چهارم:وجود،ضد و مثل ندارد
خلاصه:
✅ خیریت ذاتی و عرضی موجودات مادی و عدم شریت در موجودات غیر مادی
✅استدلال مصنف بر ضد و مثل نداشتن وجود