درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


اسفار:
ج۱،مرحله دوم، فصل دوم: تحقیق درباره احکام وجود
خلاصه:
مفهوم وجود و مرتبه وجودی این مفهوم (معقول ثانی منطقی /فلسفی)