درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

اسفار:
ج۱،مرحله دوم، فصل اول: تحقیق درباره وجود رابط
خلاصه:
تبیین معنای وجود فی نفسه محمول و وجود رابطی آن