درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اسفار:
ج۱،منهج سوم،فصل پنجم:
✅راه حل عرشی برای اشکال وجود ذهنی