درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

اسفار
ج۱،منهج سوم،فصل سوم:اشکالات بر وجود ذهنی و پاسخ آن

خلاصه مباحث:

 بیان اشکال پنجم و پاسخ آن
و اشکال ششم و پاسخ آن