درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

اسفار:
ج۱،منهج سوم،فصل سوم:اشکالات بر وجود ذهنی و پاسخ آن

خلاصه مباحث:

سه پاسخ به اشکال چهارم به وجود ذهنی
ایراد به پاسخ سوم و جواب آن