درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

 

سه شنبه ۱۸  دی ۱۳۹۷

اسفار جلد ۱ ، منهج سوم، فصل دوم :ادله اثبات وجود ذهنی

خلاصه مطالب:

بیان دلیل چهارم ، پنجم ، ششم در اثبات وجود ذهنی

اشکال بر دلیل پنجم و پاسخ آن