درس فلسفه-اسفار آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

اسفار:

ج۱،مرحله دوم، فصل اول: تحقیق درباره وجود رابط

خلاصه

اشکال بر وجود رابط در هلیات مرکبه و پاسخ مرحوم آخوند:خلط میان دو معنای وجود رابط