درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۲/۱۰


آیا امر به شی مقتضی بر ضدش است ؟ یا خیر؟