درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

واجب اصلی و تبعی