درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

واجب اصلی و تبعی