درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

واجب اصلی و تبعی