درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

واجب اصلی و تبعی