درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۲۶


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری