درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری