درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۲۱


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری