درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۲۰


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری