درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۹


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری