درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری