درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری