درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری