درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۰۶✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری