درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۲/۰۴


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری