درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۱/۳۰


✅مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری