درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

مبحث درس : واجب نفسی و واجب غیری