درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

مبحث درس : واجب معلق و منجز در کلام مرحوم آخوند