درس خارج اصول آیت الله تحریری ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

مبحث درس : واجب معلق و منجز