خلوتگه راز

چه زیباست آنگاه که موجودی ضعیف و کوچک در مقابل وجودی بی نهایت بزرگ و لایزال می ایستد و با آهنگی موزن ، از سر صدق و صفا و اخلاص ، به نیایش می پردازد.

چه لذت بخش است آن لحظه ها که به دور از هیاهوی نفس، در ملکوت به پرواز در آمدن و راز دل با راز دار عالم و عالمیان در میان نهادن چه شکوهمند است به عبودیت در برار معبود ایسشتادن، خم شدن، برخاستن و پیشانی بر خاک ساییدن و اعتراف به جلال و جمال هسصتی آفرین نمودن.