حجه الاسلام ولمسلمین پاکنهاد معاونت تهذیب مدرسه مروی

حجت الاسلام ولمسلمین پاکنهاد معاونت تهذیب مدرسه مروی در ابتدای جلسه به ایراد سخنرانی پرداختند