جلسه تولیت معظم با جامعه المصطفی ۶ مرداد ۱۳۹۷

جلسه تولیت معظم با جامعه المصطفی ۶ مرداد ۱۳۹۷